鉴赏:九曲棹歌(渔郎更觅桃源路,除是人间别有天)作者:朱熹(宋代)-中华诗词网

武夷山上有仙灵,山下寒流曲曲清。
欲识个中奇绝处,棹歌闲听两三声。
一曲溪边上钓船,幔亭峰影蘸晴川。
虹桥一断无消息,万壑千岩锁翠烟。
二曲亭亭玉女峰,插花临水为谁容。
道人不作阳台梦,兴入前山翠几重。
三曲君看驾壑船,不知停棹几何年。
桑田海水兮如许,泡沫风灯敢自怜。
四曲东西两石岩,岩花垂露碧毵。
金鸡叫罢无人见,月满空山水满潭。
五曲山高云气深,长时烟雨暗平林。
林间有客无人识,矣乃声中万古心。
六曲苍屏绕碧湾,茆茨终日掩柴关。
客来倚棹岩花落,猿鸟不惊春意闲。
七曲移舟上碧滩,隐屏仙掌更回看。
却怜昨夜峰头雨,添得飞泉几道寒。
八曲风烟势欲开,鼓楼岩下水萦回。
莫言此地无佳景,自是游人不上来。
九曲将穷眼豁然,桑麻雨露见平川。
渔郎更觅桃源路,除是人间别有天。

武夷山上有仙靈,山下寒流曲曲清。
欲識個中奇絕處,棹歌閑聽兩三聲。
一曲溪邊上釣船,幔亭峰影蘸晴川。
虹橋一斷無消息,萬壑千巖鎖翠煙。
二曲亭亭玉女峰,插花臨水為誰容。
道人不作陽臺夢,興入前山翠幾重。
三曲君看駕壑船,不知停棹幾何年。
桑田海水兮如許,泡沫風燈敢自憐。
四曲東西兩石巖,巖花垂露碧毿。
金雞叫罷無人見,月滿空山水滿潭。
五曲山高雲氣深,長時煙雨暗平林。
林間有客無人識,矣乃聲中萬古心。
六曲蒼屏繞碧灣,茆茨終日掩柴關。
客來倚棹巖花落,猿鳥不驚春意閑。
七曲移舟上碧灘,隱屏仙掌更回看。
卻憐昨夜峰頭雨,添得飛泉幾道寒。
八曲風煙勢欲開,鼓樓巖下水縈回。
莫言此地無佳景,自是遊人不上來。
九曲將窮眼豁然,桑麻雨露見平川。
漁郎更覓桃源路,除是人間別有天。

wǔ yí shān shàng yǒu xiān líng , shān xià hán liú qū qū qīng 。
yù shí gè zhōng qí jué chǔ , zhào gē xián tīng liǎng sān shēng 。
yī qū xī biān shàng diào chuán , màn tíng fēng yǐng zhàn qíng chuān 。
hóng qiáo yī duàn wú xiāo xī , wàn hè qiān yán suǒ cuì yān 。
èr qū tíng tíng yù nǚ fēng , chā huā lín shuǐ wéi shuí róng 。
dào rén bù zuò yáng tái mèng , xīng rù qián shān cuì jī zhòng 。
sān qū jūn kàn jià hè chuán , bù zhī tíng zhào jī hé nián 。
sāng tián hǎi shuǐ xī rú xǔ , pào mò fēng dēng gǎn zì lián 。
sì qū dōng xī liǎng shí yán , yán huā chuí lù bì sān 。
jīn jī jiào bà wú rén jiàn , yuè mǎn kōng shān shuǐ mǎn tán 。
wǔ qū shān gāo yún qì shēn , cháng shí yān yǔ àn píng lín 。
lín jiān yǒu kè wú rén shí , yǐ nǎi shēng zhōng wàn gǔ xīn 。
liù qū cāng píng rào bì wān , máo cí zhōng rì yǎn chái guān 。
kè lái yǐ zhào yán huā luò , yuán niǎo bù jīng chūn yì xián 。
qī qū yí zhōu shàng bì tān , yǐn píng xiān zhǎng gēng huí kàn 。
què lián zuó yè fēng tóu yǔ , tiān dé fēi quán jī dào hán 。
bā qū fēng yān shì yù kāi , gǔ lóu yán xià shuǐ yíng huí 。
mò yán cǐ dì wú jiā jǐng , zì shì yóu rén bù shàng lái 。
jiǔ qū jiāng qióng yǎn huō rán , sāng má yǔ lù jiàn píng chuān 。
yú láng gēng mì táo yuán lù , chú shì rén jiān bié yǒu tiān 。

鉴赏

这是一篇关于山水的七绝。

又题:淳熙甲辰仲春,精舍闲居,戏作武夷棹歌十首,呈诸同游,相与一笑。

(小提示:如果您想查询《九曲棹歌》相关诗句的上一句或者下一句是什么,可以在页面右上角的“诗词检索”中输入您要查询的诗句,回车即可查到该诗句的上句或下句。注意上半句和下半句输入时不要留有空格和标点符号!)

评论:

昵称

网站